زیرساخت ها

زیرساخت هایی که در شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده توسعه داده شده و یا مورد استفاده قرار گرفته عبارت اند از :

  • سیستم توزیع شده مانیتورینگ داده
  • oracle CEP
  • سیستم پردازش رویداد پیچیده مبتنی بر Node.js
  • سیستم پردازش قاعده
  • Application Server based on Node.js and J2EE
  • سیستم مدیریت دسترسی