فرار جهانی از پرداخت مالیات، جمهوری آفریقای مرکزی با وجود بحث‌های فراوان، پرداخت مالیات‌ یکی از اصول اقتصاد سالم است. بیشتر شهروندان دنیا، از پرداخت مالیات از طریق انجام تجارت‌‌هایی بدون ثبت اطلاعاتی صحیح طفره می‌روند
دانشنامه - مفاهيم پايه در حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام‌شده) این اصطلاح به روشی اطلاق می‌شود که براساس آن حسابداران به تحلیل و سنجش رفتار هزینه‌ایی شرکت می‌پردازند.
کتاب: مدیریت ریسک شرکتی برای تولید ارزش این کتاب، با هدف پاسخ دادن تئوری و عملی به سوال‌هایی که مدیران ارشد ریسک به طور معمول مطرح می‌کنند، نگاشته شده است. کتاب به صورتی نوشته شده که به آسانی برای مدیران قابل فهم باشد و به شما دیدگاه تازه‌ای در زمینه مدیریت ریسک ارائه خواهد داد. تمرکز این کتاب بر ایجاد ارزش برای موسسات در دنیای واقعی‌ است و بهترین کلاس علمی و کاربردی یکپارچه است.این کتاب راهنما، مسیری را که نویسنده کتاب...
فرار جهانی از پرداخت مالیات، جمهوری آفریقای مرکزی با وجود بحث‌های فراوان، پرداخت مالیات‌ یکی از اصول اقتصاد سالم است. بیشتر شهروندان دنیا، از پرداخت مالیات از طریق انجام تجارت‌‌هایی بدون ثبت اطلاعاتی صحیح طفره می‌روند
دانشنامه - مفاهيم پايه در حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام‌شده) این اصطلاح به روشی اطلاق می‌شود که براساس آن حسابداران به تحلیل و سنجش رفتار هزینه‌ایی شرکت می‌پردازند.
کتاب: مدیریت ریسک شرکتی برای تولید ارزش این کتاب، با هدف پاسخ دادن تئوری و عملی به سوال‌هایی که مدیران ارشد ریسک به طور معمول مطرح می‌کنند، نگاشته شده است. کتاب به صورتی نوشته شده که به آسانی برای مدیران قابل فهم باشد و به شما دیدگاه تازه‌ای در زمینه مدیریت ریسک ارائه خواهد داد. تمرکز این کتاب بر ایجاد ارزش برای موسسات در دنیای واقعی‌ است و بهترین کلاس علمی و کاربردی یکپارچه است.این کتاب راهنما، مسیری را که نویسنده کتاب...