سیستم اشل، مشتریان دارای ریسک بالا را شناسایی می‌کند و از ایجاد پرتفوی اعتباری با همبستگی بالا در بخش‌های مختلف جلوگیری خواهد کرد.

اشل حقیقی

مدیریت تسهیلات یکی از وظایف اصلی بانکداری است که به تنهایی می‌تواند رشد یا سقوط بانک را رقم بزند.

اشل حقوقی

مدیریت تسهیلات یکی از وظایف اصلی بانکداری است که به تنهایی می‌تواند رشد یا سقوط بانک را رقم بزند.

اشل باشگاه مشتریان

مدیریت تسهیلات یکی از وظایف اصلی بانکداری است که به تنهایی می‌تواند رشد یا سقوط بانک را رقم بزند.

اشل طرح های ایجادی

مدیریت تسهیلات یکی از وظایف اصلی بانکداری است که به تنهایی می‌تواند رشد یا سقوط بانک را رقم بزند.

اشل بانکداری اختصاصی

مدیریت تسهیلات یکی از وظایف اصلی بانکداری است که به تنهایی می‌تواند رشد یا سقوط بانک را رقم بزند.