تحلیلگر ریسک بازار

بخشی از پرتفوی بانک‌ها از دارایی‌ها و بدهی‌هایی تشکیل شده که نسبت به نوسانات قیمت حساس هستند.

تحلیلگر ریسک اعتباری

عمده دارایی‌های بانک‌ها از تسهیلاتی که در اختیار مشتریان بانک قرار گرفته، تشکیل شده است.

تحلیلگر ریسک عملیاتی

کیفیت منابع انسانی، ابزارآلات بانکی و روش‌های بانکداری عوامل اصلی تعیین کننده در موفقیت و یا عدم موفقیت یک بانک است.

تحلیلگر ریسک نرخ سود

سیستم مدیریت ریسک نرخ سود تحلیگر، تغییر وضعیت بانک را با توجه به عملکرد پیشین آن و آثار تغییرات نرخ سود جدید به صورت دقیق مشخص میکند.

تحلیلگر ریسک نقدینگی

مدیریت ریسک نقدینگی، وظیفه اصلی سیستم بانکی در دنیای مدرن را تشکیل می‌دهد.