یکی دیگر از انتشارات مجموعه ماتریس تحلیلگران سیستم‌های پیچیده‌، بولتن ماهانه «ماتریس» است که با تمرکز بر مباحث روز در حوزه مهندسی مالی و مدیریت ریسک و ارائه گزارشات تحلیلی معتبر در این زمینه، همه ماهه توسط کارشناسان این شرکت تهیه و منتشر می‌شود. مخاطبین این بولتن را مدیران و کارشناسان بانک‌ها، نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر موسسات فعال در بازار پولی و مالی کشور تشکیل می‌دهند.