نهادهای مالی و سازمان‌ها علاوه بر اتکا به نرم‌افزارهای مدیریت ریسک، باید به مسائل دیگری از جمله هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، امکانسنجی، فرهنگ‌سازی و ... در این حوزه نیز توجه کنند. توجه به این پیش‌نیازها، موفقیت سیستم مدیریت ریسک را تضمین می‌کند. بیشتر این خدمات متکی به تجربه بوده و باعث افزایش کارآمدی در بکارگیری سیستم مدیریت ریسک در بانک می‌شوند. خدمات قابل ارائه در این زمینه با توجه به سابقه این مجموعه در حوزه مدیریت ریسک به شرح ذیل است: