پیشنهادات جامع ماتریس تحلیلگران سیستم‌های پیچیده‌ در مورد سمینارها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی، فرصت عمیق شدن در مباحث مربوط به مهندسی مالی و مدیریت ریسک را برای متخصصین فراهم می‌کند. هدف اصلی واحد آموزش، از بین بردن شکاف‌ها در مباحث مهندسی مالی و مدیریت ریسک و بهبود دانش متخصصین در این زمینه و بکارگیری و تعبیه مباحث مدیریت ریسک در سراسر سازمان می‌باشد. دوره‌های آموزشی به منظور پوشش نیازهای متخصصین و کارشناسان در بخش مهندسی مالی و مدیریت ریسک طراحی شده است و گستره کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی پیشنهادی از سطوح مقدماتی تا پیشرفته می‌باشد.