تحلیلگر ریسک بازار

بخشی از پرتفوی بانک‌ها از دارایی‌ها و بدهی‌هایی تشکیل شده که نسبت به نوسانات قیمت حساس هستند. در ایران، دو دارایی سهام و ارز دارای این مشخصه هستند. با توجه به نوسانات بازار، قیمت سهام و ارز دچار تغییرات شده و ارزش پرتفوی بانک را دستخوش نوسان می‌کنند. سیستم مدیریت ریسک بازار تحلیلگر، ابزاری است که امکان مدیریت ریسک سهام و ارز را در اختیار بانک قرار می‌دهد. با استفاده از این سیستم، کنترل ریسک سهام و ارز و تشکیل پرتفوی کارآمدی از این دارایی‌ها برای بانک امکان‌پذیر می‌شود.