تحلیلگر ریسک اعتباری

عمده دارایی‌های بانک‌ها از تسهیلاتی که در اختیار مشتریان بانک قرار گرفته، تشکیل شده است. مشتریان به دلیل شرایط و رفتار شخصی و گروهی خود در بازپرداخت اقساط، موجب عدم بازگشت کامل و به موقع این دارایی‌ها به بانک شده و از این طریق بانک را دچار ریسک اعتباری می‌نمایند. سیستم مدیریت ریسک اعتباری تحلیلگر با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی با بررسی بخش اقتصادی، تحلیل تاریخی و الگوهای رفتاری مشتریان ضمن مشخص کردن وضعیت اعتباری بانک، می‌تواند ارزش واقعی پرتفوی اعتباری بانک را به جای ارزش دفتری آن تعیین نماید. این اطلاعات برای بانک بسیار حائز اهمیت است چرا که بر اساس آن می‌تواند با اتخاذ تصمیمات درست، مدیریت اعتباری بهتری را برای بانک اعمال نماید.