تحلیلگر ریسک عملیاتی

کیفیت منابع انسانی، ابزارآلات بانکی و روش‌های بانکداری عوامل اصلی تعیین کننده در موفقیت و یا عدم موفقیت یک بانک است. وجود خطا در هر یک از این عوامل به عنوان یک ریسک عملیاتی می‌تواند دستیابی به اهداف جزئی را دچار اختلال نموده و در صورت عدم نظارت دقیق و کنترل با گسترش خود کلیت نظام را به بن‌بست برساند. سیستم مدیریت ریسک عملیاتی تحلیلگر با شناسایی، ارزیابی و محاسبه اثرات هر یک از خطاهای انسانی و سیستمی موجود در بانک، ابزاری قدرتمند در اختیار مدیران بانکی قرار می‌دهد تا به صورت دقیق از ضعف‌ها و خطاهای بانک خود مطلع شده و زیان‌های ناشی از هر یک از این خطاها را به صورت کیفی و کمی مشاهده نمایند و از این طریق با اعمال سیاست‌های مناسب به رفع مشکلات و جلوگیری از بحران‌های احتمالی بپردازند.