تحلیلگر ریسک نقدینگی

مدیریت ریسک نقدینگی، وظیفه اصلی سیستم بانکی در دنیای مدرن را تشکیل می‌دهد. تمام فعالیت‌های بانکی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهند بود که مشکلی در فرآیند مدیریت نقدینگی بانک ایجاد نشود. سیستم مدیریت ریسک نقدینگی تحلیلگر، ابزاری است که امکان مدیریت جریان وجوه ورودی و خروجی را با دقت کامل در اختیار بانک می‌گذارد. با استفاده از این سیستم، شناسایی کسری و مازاد منابع پیش از وقوع امکان‌پذیر می‌گردد. بانک با در اختیار داشتن این توانمندی می‌تواند کسری‌های پیش‌بینی شده را از طریق منابع ارزان تهیه نموده و از طریق مدیریت مازاد منابع، حداکثر سود ممکن را فراهم نماید.